Limit SSH access to specific client by IP with hosts.allow

1561749919-ssh-big-675x420.png

Trường hợp bạn muốn limit chỉ 1 hoặc 1 số IP client có thể SSH đến server Linux, có nhiều cách, ví dụ firewall (iptables…)

Có 1 cách khác đơn giản hơn đó là sử dụng hosts.allow và hosts.deny

Sửa file /etc/hosts.allow

Với IP1,2 là IP của client được phép SSH vào server

Sửa file /etc/hosts.deny

Thêm dòng sau để chặn tất cả các IP khác.

Rất thích bài viết này? nhận thông báo bằng cách tham gia bản tin của chúng tôi!

Bình luận
Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.
Bài viết liên quan
About Author